เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวอนุศรา   โพธิ์ศรีรัตน์ (หมิว)
รหัสนักศึกษา 574101021
คบ.1 ภาษาไทย


2. นางสาวจุฑามาศ   สอนคำหาร (บี๋)
รหัสนักศึกษา 574101012
คบ.1 ภาษาไทย


3. นางสาวกณิกา  สืบบด้วง (กวาง)
          รหัสนักศึกษา 574101038
          คบ.1 ภาษาไทย

4. นางสาวหทัยมาศ  เนเต็ก (ดาว)
รหัสนักศึกษา 574101027
คบ.1 ภาษาไทย


4. นางสาวธาริณี    วิสิฐศุภการ (อุ้ม)
รหัสนักศึกษา 574101079
คบ.1 ภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น