เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวอนุศรา   โพธิ์ศรีรัตน์ (หมิว)
รหัสนักศึกษา 574101021
คบ.1 ภาษาไทย


2. นางสาวจุฑามาศ   สอนคำหาร (บี๋)
รหัสนักศึกษา 574101012
คบ.1 ภาษาไทย


3. นางสาวกณิกา  สืบบด้วง (กวาง)
          รหัสนักศึกษา 574101038
          คบ.1 ภาษาไทย

4. นางสาวหทัยมาศ  เนเต็ก (ดาว)
รหัสนักศึกษา 574101027
คบ.1 ภาษาไทย


4. นางสาวธาริณี    วิสิฐศุภการ (อุ้ม)
รหัสนักศึกษา 574101079
คบ.1 ภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี หรือ เทคนิควิทยามีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 
เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะเกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม